Mode
Quy chuan
Minimize

         

DANH MỤC QCVN  DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH 

TT

QCVN đã ban hành

1

QCVN 01:2008/BXD

QCVN về quy hoạch xây dựng

2

QCVN 02:2009/BXD

QCVN về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

3

QCVN 03:2009/BXD

QCVN về phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

QCVN 03:2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.


4

QCVN 06:2010/BXD   Phần 1             phần 2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

5

QCVN 07:2010/BXD   Phần 1             phần 2    

QCVN về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

6

QCVN 08:2009/BXD    Phần 1            phần 2

QCVN về công trình ngầm đô thị

7

QCVN 14:2009/BXD

QCVN về quy hoạch xây dựng nông thôn

8

QCVN 16:2011/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng,


các bộ khác

1.     Bộ Công Thương: 9                                         6.     Bộ TC: 14

2.     Bộ GTVT: 15                                                    7.     Bộ TN-MT: 41

3.     Bộ KHCN: 7                                                     8.     Bộ TTTT: 62

4.     Bộ LĐ-TB và XH: 3                                            9.     Bộ XD: 8

5.     Bộ NN-PTNT: 102                                             10.  Bộ YT: 36

                                                                               11.  Bộ CA: 3.

 
Các Văn bản  khác:

 

 

 

 

 

 


Liên kết
Minimize

  


 

   
   
   
   
   


  
Thống Kê
Minimize