Mode
Quy chuan
Minimize

          Quy chuẩn:

DANH MỤC QCVN  DO BỘ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH 

TT

QCVN đã ban hành

1

QCVN 01:2008/BTNMT

QCVN về Nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

2

QCVN 02:2008/BTNMT

QCVN về Khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

3

QCVN 03:2008/BTNMT

QCVN về Giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

4

QCVN 04:2009/BTNMT

QCVN về xây dựng lưới toạ độ

5

QCVN 05:2009/BTNMT

QCVN về chất lượng không khí xung quanh

6

QCVN 06:2009/BTNMT

QCVN về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

7

QCVN 07:2009/BTNMT

QCVN về ngưỡng chất thải nguy hiểm.

8

QCVN 08:2008/BTNMT

QCVN về Chất lượng nước mặt

9

QCVN 09:2008/BTNMT

QCVN về Chất lượng nước ngầm

10

QCVN 10:2008/BTNMT

QCVN về Chất lượng nước biển ven bờ

11

QCVN 11:2008/BTNMT

QCVN về Nước thải công nghiệp ngành chế biến thuỷ sản

12

QCVN 11:2008/BTNMT

QCVN về Xây dựng lưới độ cao

13

QCVN 12:2008/BTNMT

QCVN về Phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp

14

QCVN 12:2008/BTNMT

QCVN về Nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

15

QCVN 13:2008/BTNMT

QCVN về Nước thải công nghiệp dệt may

16

QCVN 14:2008/BTNMT

QCVN về Nước thải sinh hoạt

17

QCVN 15:2008/BTNMT

QCVN về Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

18

QCVN 16:2008/BTNMT

QCVN về Mã luật khí tượng bề mặt

19

QCVN 17:2008/BTNMT

QCVN về Mó luật khí tượng nông nghiệp

20

QCVN 18:2008/BTNMT

QCVN về Dự báo lũ

21

QCVN 19:2009/BTNMT

QCVN về Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

22

QCVN 20:2009/BTNMT

QCVN về Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

23

QCVN 21:2009/BTNMT

QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá học

24

QCVN 22:2009/BTNMT

QCVN về Khí thải công nghiệp nhiệt điện

25

QCVN 23:2009/BTNMT

QCVN về Khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

26

QCVN 24:2009/BTNMT

QCVN về Nước thải công nghiệp

27

QCVN 25:2009/BTNMT

QCVN về Nước thải của bói chụn lấp chất thải rắn

28

QCVN 26:2010/BTNMT

QCVN về tiếng ồn

29

QCVN 27:2010/BTNMT

QCVN về độ rung

30

QCVN 28:2010/BTNMT

QCVN về nước thải y tế

31

QCVN 29:2010/BTNMT

QCVN về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

32

QCVN 30:2010/BTNMT

QCVN về khí thải lũ đốt chất thải công nghiệp

33

QCVN 31:2010/BTNMT

QCVN về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu

34

QCVN 32:2010/BTNMT

QCVN về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu

35

QCVN 33:2010/BTNMT

QCVN về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu

36

QCVN 34:2010/BTNMT

QCVN về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

37

QCVN 35:2010/BTNMT

QCVN về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển 

38

QCVN 36:2010/BTNMT

QCVN về dung dịch khoan và mựn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển 

39

QCVN 37:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

40.

QCVN 38:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thuỷ sinh

41

QCVN 39:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu


các bộ khác

1.     Bộ Công Thương: 9                                         6.     Bộ TC: 14

2.     Bộ GTVT: 15                                                       7.     Bộ TN-MT: 41

3.     Bộ KHCN: 7                                                       8.     Bộ TTTT: 62

4.     Bộ LĐ-TB và XH: 3                                            9.     Bộ XD: 8

5.     Bộ NN-PTNT: 102                                             10.  Bộ YT: 36

                                                                                      11.  Bộ CA: 3.

 
Các Văn bản  khác:


Liên kết
Minimize

  


 

   
   
   
   
   


  
Thống Kê
Minimize